„ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ“ АД е организация за оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Нашата организация е приемник на „Еко Ел България“ АД, „Норд Елрециклинг“ АД и „ИУЕЕО Рециклиране“АД, като организации по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

„ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ“ АД е капиталово акционерно дружество, регистрирано по търговския закон през 2008 г., като организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Капиталът на дружеството е частна собственост.

„ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ“ АД e вписано в търговския регистър с ЕИК 200287374, със седалище и адрес на управление:

гр. София 1113, ул. „Николай Хайтов“, №2, вх. В, ап. 1В,

тел. за връзка: 02/439-04-34; факс 02/873-78-19,

http://www.greentechbg.com

e-mail: info @ greentechbg.com

„ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД притежава РЕШЕНИЕ № ООп–ИУЕЕО–01-06/17.11.2022 г., издадено въз основа на чл. 87, ал. 1, във връзка с чл. 81, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Дружеството извършва дейност, като организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), за изпълнение на задълженията по чл. 13, ал.1 от ЗУО и Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (Обн. ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г. и Обн. ДВ, бр. 2 от 08.01.2013 г.) за срок от 17.11.2022 г. до 31.12.2027 г.

Дейността ни има за цел да осигури изпълнение на задълженията на лицата, пускащи на пазара в страната на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), за оползотворяване на генерираните отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), образувани от пуснатото от тях на пазара ЕЕО.

Чрез своите подизпълнители: НОРД, ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ и МЕТАРЕКС разполагаме с най-сериозните в България възможности за разделно събиране и предварително третиране на ИУЕЕО.

„ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД Ви предлага да се запознаете с разработените от нас условия и при интерес да потърсите контакт със сътрудниците на Организацията за сключване на договор за поемане на задълженията ВИ по оползотворяване.

Ползите от дейността на „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД:

• Ние работим за опазване и съхраняване на природата на Република България.

• Ние се грижим за чиста и приветлива околна среда.

• Ние предлагаме решение на проблема за разделното събиране и оползотворяване на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

• Ние предизвикваме обществения интерес към повече активност и съпричастност в инициативите на нашата организация за опазване на околната среда.

• Ние се стараем максимално да облекчим процеса по изпълнение на задълженията на нашите членове, според екологичното законодателство.

• Ние се стремим към дългосрочни коректни и партньорски отношения с нашите членове.

• Ние успешно партнираме с всички общини, които търсят решение на въпроса за разделното събиране и оползотворяване на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

„ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД поема задълженията на своите членове за икономически приемливо, ефективно и дългосрочно решение за изпълнение на целите за разделно събиране и оползотворяване на ИУЕЕО поставени в екологичното законодателство.

Членовете на Дружеството НЕ ЗАПЛАЩАТ ПРОДУКТОВА ТАКСА към ПУДООС (МОСВ).

Наши членове са някои от най-големите компании в България, които пускат на пазара електронно и електрическо оборудване.

Дружеството е без право да разпределя печалба и акумулираните средства от вноските на неговите членове ще се инвестират в изграждането на устойчива система за разделно събиране, оползотворяване и/или рециклиране на ИУЕЕО.

 Основните ни партньори са оператори по управление на отпадъците Операторите в системата за разделно събиране, съхраняване, транспортиране и рециклиране на ИУЕЕО се избират чрез процедура покана до пет дружества въз основа на следните критерии:

  1. притежаваните от тях разрешения за извършване на съответните дейности със съответните видове отпадъци;
  2. професионална репутация и опит в сферата;
  3. коректност и спазване на европейския принцип на разширена отговорност на производителя за ефективност на разходите;
  4. площадките на подизпълнителите следва да отговарят на нормативните изисквания;
  5. гаранции за спазване на принципите на прозрачност и проследимост чрез съгласие за редовни одити.

В процедурата за избор на операторите по управление на ИУЕЕО, влиза освен проверка на горните критерии и носене на отговорност за ефективно управление на отпадъците и изпълнение на заложените цели в Наредбата. След проверка на всички изисквания се пристъпва към сключване на договор, в който се залага и спазването им.



РЕШЕНИЕ № ООп–ИУЕЕО–01-00/07.02.2013 г.
РЕШЕНИЕ № ООп–ИУЕЕО–01-01/12.03.2013 г.
РЕШЕНИЕ № ООп–ИУЕЕО–01-03/25.10.2017 г.