Екотакси за ЕЕО

Начало - Екотакси за ЕЕО

             Електрическото и електронното оборудване, наричано по-долу за краткост ЕЕО е един от видовете продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (МРО). Всеки човек поне един път в живота си е пожелавал да придобие по-нов уред. Това е така, защото технологиите се развиват и иновативните електрически или електронни уреди ни изкушават. Но от друга страна новите технологии при производството на ЕЕО скъсяват техния полезен цикъл и така лавинообразно се повишава и количеството на отпадъците от тях. Затова на европейско и държавно ниво са въведени регулации за създаването на системи за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). В нашата страна, задълженията и ролята на различните участници в този процес са регламентирани в:

 1. Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
 2. Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (приета с ПМС № 76 от 12.04.2016 г., Обн., ДВ, бр. 30 от 2016 г. изм. и доп., бр.60 от 2018 г.);
 3. Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013г., обн. ДВ, бр.100 от 2013г., изм., бр. 30 от 2016 г., изм. и доп., бр. 47 и бр.60 от 2018 г.), наричана по-долу Наредбата.

Наредбата въвежда изискванията на Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОВ, L 197/24.07.2012 г.). Тези нормативни актове регламентират разширена отговорност на лицата, кoито пускат на пазара ЕЕО да организират и финансират събирането и рециклирането на отпадъците от този вид продукти. Финансирането на системите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на ИУЕЕО се осъществява чрез продуктова такса или екотакса. Ако сте производител, вносител или търговски представител на лице със седалище в друга държава - членка на ЕС, което пуска на пазара на Република България ЕЕО трябва да се регистрирате в регистъра, воден от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) и да подавате информация за пуснатото на пазара ЕЕО в 20-дневен срок от изтичането на всяко тримесечие. Ако сте член на Организация по оползотворяване на ИУЕЕО тя подава справките вместо Вас. Въз основа на подадената информация лицата, които пускат на пазара ЕЕО заплащат такси за изпълнение на задълженията за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на ИУЕЕО, като имате право да изберете дали да заплатите продуктова такса към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) или да платите възнаграждение на Организация по оползотворяване на ИУЕЕО. Такси не заплащат лицата, които изпълняват цели индивидуално, тъй като финансират сами разходите за събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на ИУЕЕО.

        КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕКОТАКСИТЕ ЗА ЕЕО?

Съгласно Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, продуктова такса се заплаща на ПУДООС при пускане на пазара на Република България на ЕЕО. Тя се заплаща за всеки отделен вид ЕЕО, като от теглото на ЕЕО, което изцяло или частично се захранва с батерии или с акумулатори, се изключва теглото на батерията или акумулатора. Продуктова такса не се заплаща от лицата, които участват в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване, или от лицата, които индивидуално изпълняват задълженията за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на ИУЕЕО. В тези случаи задължените лица заплащат на Организация по оползотворяване възнаграждение, което е по-популярно като „екотакса“, а Организацията поема изпълнение на цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на ИУЕЕО.

За да знаете дали дължите екотакса е необходимо да познавате категориите ЕЕО, определени в Наредбата. До 2017 г. категориите ЕЕО бяха 10 на брой, а от 2018 г. са 6 и са определени в Приложение № 3 към чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б", като в Приложение № 4 към чл. 3, ал. 2, т. 2 на Наредбата е даден неизчерпателен списък на видовете уреди по категории, което представяме в табличен вид по-долу:

N: Наименование на категория Неизчерпателен списък на видовете уреди
1 Топлообменно оборудване Хладилници, замразители и уреди за съхранение на замразени продукти, оборудване, което автоматично доставя изстудени продукти, климатични инсталации, оборудване за изсушаване на въздуха, термопомпи, маслени радиатори и други топлообменни уреди, които използват други течности вместо вода за топлообмен.
2 Екрани, монитори и оборудване, част от което са екрани с повърхност, по-голяма от 100 cm2 Екрани, телевизори, LCD фоторамки, монитори, лаптоп компютри, ноутбук компютри
3 Лампи Прави флуоресцентни лампи, компактни флуоресцентни лампи, флуоресцентни лампи, газоразрядни лампи с висок интензитет, включително натриеви лампи с високо налягане и метал-халогенни лампи, натриеви лампи с ниско налягане, светодиодни лампи.
4 Големи уреди (всеки от външните размери е над 50 cm), включително, но не само:                                                                                                                    Домакински уреди; информационно-технологично и телекомуникационно оборудване; потребителско оборудване; осветителни тела; оборудване за възпроизвеждане на звук или образ, музикално оборудване; електрически и електронни инструменти; играчки, уреди за спорт и отдих; медицински изделия; инструменти за мониторинг и контрол; автомати; оборудване за генериране на електрически ток. Перални, сушилни за дрехи, съдомиялни, готварски печки, електрически фурни и котлони, уреди за плетене и тъкане, осветителни тела, оборудване за възпроизвеждане на звук или образ, музикално оборудване (с изключение на органи с тръби в църкви),  големи машини за обработване на информация, големи машини за отпечатване на информация, копирно оборудване, големи медицински изделия, големи инструменти за мониторинг и контрол, големи уреди, които автоматично доставят продукти и пари, големи монетни игрални автомати, фотоволтаични панели
5 Малки уреди (нито един от външните размери не надвишава 50 cm), включително, но не само:                             Домакински уреди; потребителско оборудване; осветителни тела; оборудване за възпроизвеждане на звук или образ, музикално оборудване; електрически и електронни инструменти; играчки, уреди за спорт и отдих; медицински изделия; инструменти за мониторинг и контрол; автомати; оборудване за генериране на електрически ток. Прахосмукачки, уреди за почистване на килими, уреди за шиене, микровълнови печки, вентилационно оборудване, ютии, тостери, електрически ножове, електрически кани, часовници и ръчни часовници, електрически самобръсначки, везни, уреди за грижа за косата и тялото,  осветителни тела,калкулатори, радиоприемници, видеокамери, видеозаписващи устройства, hi-fi оборудване, музикални инструменти, оборудване за възпроизвеждане на звук или образ, електрически и електронни играчки, уреди за спорт, компютърни устройства за колоездене, гмуркане, бягане, гребане и др., малки електрически и електронни инструменти,малки медицински изделия, малки инструменти за мониторинг и контрол,  детектори за дим, терморегулатори, термостати, малки уреди, които автоматично доставят продукти, малки уреди с интегрирани фотоволтаични панели.
6 Малко информационно-технологично и телекомуникационно оборудване (нито един от външните размери не надвишава 50 cm) Мобилни телефони, навигационни системи GPS, джобни калкулатори, рутери, персонални компютри, принтери, телефони

  Независимо от качеството Ви на лице, което пуска на пазара ЕЕО не дължите такса, ако продуктите са от изброените по-долу (чл.4 от Наредбата):

 1. оборудване, което е специално проектирано и монтирано като част от оборудване, което е изключено от горните категории, и което може да изпълнява своите функции само ако е част от посоченото оборудване;
 2. оборудване, което е необходимо за защита на основните интереси на сигурността на Република България, в т.ч. оръжия, боеприпаси и други военни материали, предназначени изключително за военни цели;
 3. електрически лампи с нажежаема жичка;
 4. 4. оборудване, предназначено за изпращане в космическото пространство;
 5. големи единици стационарно промишлено оборудване;
 6. големи неподвижно монтирани инсталации, с изключение на всяко оборудване, което не е специално проектирано и монтирано като част от такива инсталации;
 7. средства за транспорт на пътници или товари с изключение на електрически двуколесни моторни превозни средства без одобрение на типа;
 8. извънпътна подвижна техника, която се предоставя изключително за професионални цели;
 9. оборудване, специално проектирано единствено за целите на научноизследователската и развойната дейност, което се предоставя само между търговци;
 10. медицински изделия и диагностични медицински изделия инвитро, когато за тези изделия се предполага, че могат да причинят инфектиране преди излизането им от употреба, както и активно имплантируеми медицински изделия;
 11. части и компоненти за електрическо и електронно оборудване.
 

        КОГА СЕ ЗАПЛАЩАТ ЕКОТАКСИТЕ?

Съгласно Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, продуктовата такса се заплаща по сметка на ПУДООС еднократно за количествата продукти ЕЕО, пуснати на пазара през предходния месец. Количествата се определят по съставената справка-декларация по приложение № 18 за пуснатото на пазара ЕЕО и за размера на определената такса. Месечната справка-декларация се съставя за предходен месец до 15-о число на текущия месец и продуктовата такса се плаща в същия срок. Ако сте избрали да станете член на Организация по оползотворяване на ИУЕЕО възнаграждението, което й дължите се плаща в размера и сроковете, определени в сключения договор. За да привлекат повече членове Организациите по оползотворяване определят размера на екотаксите в процент от размера на продуктовата такса, като в зависимост от количествата, които пускате на пазара могат да Ви бъдат предоставени и други отстъпки или привилегии. На основата на разходите по предоставяне на услуги по събиране и третиране на ИУЕЕО, на разходите за административна издръжка на Организацията, провеждането на информационните кампании за обществеността, заплащане на одитори и други присъщи разходи за дейността, Организациите формират размера на възнагражденията за услугите, които предлагат на своите членове. Когато не сте коректен към Организацията по оползотворяване – не сте й предоставили информация за пуснатото на пазара ЕЕО или не сте й заплатили дължимо възнаграждение, Организацията е длъжна да докладва това на министъра на околната среда и водите, който със заповед, определя лицата които заплащат продуктова такса. Дължимите суми се събират принудително заедно с лихвите и разноските от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Особен случай на заплащане на продуктова такса е този, в който Организация по оползотворяване или лице, изпълняващо задълженията си индивидуално не е изпълнило цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на ЕЕО или не е представило доклад с фактически констатации. В този случай членовете на Организацията не заплащат продуктова такса, защото те са заплатили на Организацията определеното възнаграждение и тя е поела техните задължения. Размерите на продуктовите такси за ЕЕО са определени по категории ЕЕО в Приложение № 8 към чл. 3, ал. 1, т. 7 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса:

РАЗМЕР НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
Номер по приложение № 3 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване За 2018 г. и всяка следваща година
Наименование на позицията (лв./кг)
1 2 3
1 Топлообемно оборудване 1,55
2 Екрани, монитори и оборудване, част от което са екрани с повърхност, по-голяма от 100 cm2 3,35
3 Лампи 4,25
4 Големи уреди 0,90
5 Малки уреди 3,35
6 Малко информационно-технологично и телекомуникационно оборудване (нито един от външните размери не надвишава 50 cm) 1,95
Забележка.Размерът на продуктовата такса за ЕЕО се определя по формулата: P = Т x Е, където: Р е размерът на дължимата продуктова такса; Т – количеството ЕЕО в кг; E – единичният размер на таксата в лв./кг.

Лица, които не са производители на ЕЕО и изпращат от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, и/или изнасят такива с вече платена продуктова такса в ПУДООС или заплатено възнаграждение на Организация по оползотворяване, имат право на възстановяване на платената такса или възнаграждение въз основа на документи, удостоверяващи съответния износ и/или изпращане. Процедурата е регламентирана в чл.24 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, като такива клаузи фигурират и в договора, сключен с Организация по оползотворяване.