Въпроси и отговори

Начало - Въпроси и отговори
Защо излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци?

Различните видове електрическо и електронно обрудване (ЕЕО) са продукти, които съдържат различни опасни за околната среда и човека вещества. При изхвърлянето им в контейнерите за битови отпадъци или на други неразрешени места се създават условия опасните вещества да попаднат в почвата и водата и да ги замърсят.