ЗА ОПАСНОСТТА ОТ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО) ЗАЕДНО С БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

Какво правим с излезлите от употреба различни домашни устройства: печки, хладилници, телевизори, различни дребни домакински електро уреди, цифрови фотоапарати, мобилни и безжични телефони и др.? Хвърляме ги в кофата, те се смесват с битовите отпадъци и отиват на сметището. В Европа например този вид отпадъци се събират по специален ред.  У нас засега местата, които са определени за изхвърляне на отпадъци от ИУЕЕО се броят на пръсти.

„ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД, като организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) има благородната и отговорна задача да изгради система за разделно събиране на старите електрически и електронни уреди, на специализирани и достъпни за гражданите места.


Независимо от броя на организираните места за разделно събиране на ИУЕЕО  без добрата воля и съзнание на всички граждани на Р. България тази задача е неизпълнима. Ето защо всички вие сте изключително важни за нас.

Места където можем да предадем старото електрическо и електронно оборудване