Новини и събития

Начало - Новини и събития
Публични регистри към ИАОС
21.03.2013г.

Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ направи достъпна за външни потребители информационната система за лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (МРО). Заявленията за вписване в регистрите вече се подават по електронен път. С електронната регистрация се прекратява подаването на заявления на хартиен носител. Подадените към съответните регистри заявления остават валидни. Деловодството на ИАОС ще приема заявки за вписване на хартиен носител до 22 март 2013 г. включително.


www.moew.government.bg/?show=news&nid=1893
Промяна разрешително за дейност като ООп
12.03.2013г.

С решение ООп-ИУЕЕО-01-01/12.03.2013 г. Министерство на Околната среда и водите отрази промените по партидата на Грийнтех България АД в разрешителното за дейност като Организация по оползотворяване на електрическо и електронно оборудване.


Решение за изменение МОСВ
Ново разрешително за дейност като ООп
07.02.2013г.

ИУЕЕО Рециклиране АД засега е единствената Организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, която има разрешение за дейност по смисъла на новия Закон за управление на отпадъците. Разрешителното е със срок на действие от 07.02.2013 г. до 31.12.2017 г.


Разрешително за дейност
Да се освободим от старите си телевизори, монитори и други ненужни електроуреди и електроника
22.12.2010г.

В магазините на Метро и Бриколаж в цялата страна можете да оставите за рециклиране всякакви ненужни електроуреди и електроника, без да ви се налага да заплащате нищо!